Skilmálar

Eftirfarandi skilmálar gilda vegna leigu á geymslum og geymslu húsvagna og annara muna hjá Geimur geymslur ehf.

Leigutaki skuldbindur sig til að hlíta skilmálum þessum og þeim skuldbindingum sem kveðið er á um í leigusamningi. Breytingar á skilmálum eru kynntar með skilaboðum á netfang leigutaka og á vefsíðu leigusala www.geimur.is

Skilmálar þessir gilda frá 27.07.2018.

 1. Leigutími
  1. Leigutími er að lágmarki 4 mánuðir.
  2. Lámarksgjald er 35.000 kr. sem greiða skal fyrirfram.
  3. Staðfestingargjald er 15.000 og fæst ekki endurgreitt.
   1. Staðfestingargjald er ekki hægt að framselja.
  4. Og skal leggja inn á reikning 0133-26-003954 kt: 630119-0810
  5. Tilkynna skal uppsögn á leigusamningi með tölvupósti á netfangið pantanir@geimur.is. Uppsagnarfrestur er einn mánuður og hefst hann fyrsta dag næsta mánaðar eftir að uppsögn var send.
 2. Umgengni og notkun
  1. Tekið er við munum til geymslu í sept-november ár hvert ef um er að ræða vetrargeymslu. Tekið er við munum til langtímageymslu samkvæmt samkomulagi milli leigusala og leigutaka.
  2. Munir eru teknir úr geymslu á tímabilinu apríl-maí ár hvert og fer það eftir veðurskilyrðum.
  3. Óheimilt er að hreyfa við hlutum sem aðrir eiga á svæðinu. Brot á þessari reglu getur valdið tafarlausum brottrekstri af svæðinu og fæst leigugjald þá ekki endurgreitt að neinu leiti
 3. Almenn ákvæði:
  1. Leigusali ber ekki ábyrgð á þeim munum sem eru settir í geymslu. Leigusali bendir því leigutaka á að skynsamlegt getur verið að tryggja munina með því að tilkynna tryggingarfélagi sínu að húsvagn eða aðrar eigur hans séu staðsettar í geymslunni.
  2. Leigusala ber ekki ábyrgð á tjóni sem leigutaki verður fyrir og rekja má til bilunar eða galla á búnaði, þ.m.t. á brunaviðvörunarkerfi, brunavörnum, þjófavarnarkerfi, vatnslekaviðvörunarkerfi, öryggismyndavélum, hreyfiskynjurum, meindýravörnum, vatnleiðslum eða rafmagni eða fyrrnefnt virkar ekki í samræmi við væntingar leigutaka. Þá ber leigusali ekki ábyrgð á tjóni sem rekja má til atvika sem talin verða falla undir óviðráðanleg tilvik (force majeure).
 4. Vanefndir leigutaka
  1. Ef leigutaki stendur ekki skil á leigugreiðslum eða vanefnir samning þennan að einhverju öðru leyti getur leigusali hindrað leigukaupa aðgengi að svæðinu.
  2. Vanskilagjald að upphæð 950 kr. bætist við reikning falli skuld í eindaga. Vísað er til laga nr. 95/2008 og reglugerðar varðandi innheimtugjöld.
 5. Réttur leigusala til haldlagningar, förgunar og/eða sölu á munum í geymslu.
  1. Ef leigutaki stendur ekki skil á leigugreiðslum eða vanefnir leigusamning eða skilmála hans að öðru leyti er leigusala heimilt með einhliða aðgerðum og án atbeina sýslumanns að leggja hald á þá muni sem eru í geymslu til tryggingar á leigugreiðslum.  Leigutaki ber ábyrgð á kostnaði sem hlýst af rýmingu og haldlagningu.  Leggi leigusali hald á muni sem eru í geymslu samkvæmt þessu er honum heimilt að selja þá án frekari fyrirvara.  Andvirði sölunnar rennur upp í skuld leigutaka.  Leigusali ber enga ábyrgð á fjárhagslegum skaða leigutaka vegna rýmingar, förgunar, haldlagningar og sölu á munum samkvæmt þessu.
  2. Leigutaki samþykki að leigusala sé heimilt að koma geymdum verðmætum í verð eða verðmætin verði endurgjaldslaust eign leigusala eigi síðar en 2 mán eftir riftun leigusamnings vegna vanefnda leigutaka.
 6. Tilkynning leigusala um rýmingu, förgun og/eða haldlagningu.
  1. Leigusali skal tilkynna leigutaka fyrirætlan um rýmingu, förgun og/eða haldlagningu með minnst tveggja vikna fyrirvara.  Fyrirvarinn telst frá sendingu tilkynningar frá leigusala.  Tilkynningin mun verða send á íslenskt heimilisfang leigutaka, netfang hans sem ritað eru á leigusamninginn eða heimilisfang sem leigutaki hefur síðar tilkynnt leigusala um eða á lögheimili leigutaka.
 7. Réttur leigusala til að halda eftir fyrirframgreiddri leigu.
  1. Leigusala er heimilt að halda eftir fyrirframgreiddri leigu og/eða greiðslutryggingu og nota andvirðið sem greiðslu vanefnda.
 8. Riftunarheimild leigusala.
  1. Leigusali hefur heimild til tafarlausrar riftunar leigusamnings ef hann telur að leigutaki hafi vanefnt leigusamninginn.
 9. Greiðslur á leigu / endurgreiðsla greiðslutryggingar.
  1. Leiga er greidd fyrirfram nema um annað sé sérstaklega samið.  Sé leiga greidd með greiðsluseðlum eða í bankakerfi þá greiðir leigutaki allan kostnað sem af því hlýst svo sem seðilgjald, rafrænt skráningargjald o.s.frv.
 10. Ef leigutaki hefur lagt fram greiðslutryggingu, ofgreitt leigu eða ef hann á kröfu á leigutaka vegna lúkningar leigusamnings, þá mun leigusali endurgreiða leigutaka þá fjármuni innan 30 daga frá síðasta leigudegi.  Leigusali mun endurgreiða með því að leggja inn á bankareikning leigutaka.  Leigutaki skal senda skriflega tilkynningu á netfang leigusala um bankaupplýsingar.
 11. Geimur geymslusvæði Gránumóum er heimilt að tilkynna um vanskil lögaðila til Creditinfo, til skráningar á skrá Creditinfo yfir vanskil o.fl.
 12. Umgengni, notkun og framleiga.
  1. Leigutaka er skylt að ganga vel og snyrtilega um geymslusvæðið. Leigutaka er óheimilt að breyta geymslusvæði og er óheimilt að nota sameiginlegt rými til annars en að komast til og frá geymslusvæði.  Leigutaka er óheimilt að framleigja leigu geymslusvæðis að hluta eða í heild og er einnig óheimilt að framselja réttindi sín eða skyldur samkvæmt samningi þessum.  Óheimilt er að nota geymslusvæði á annan hátt en til geymslu muna og gagna.
  2. Leigutaka er óheimilt að gefa öðrum en skráðum notendum upplýsingar um geymslusvæði eða veita þeim með öðrum hætti aðgang að geymslusvæði nema í fylgd leigutaka eða skráðra notenda.
 13. Óheimilt er að geyma eftirfarandi á geymslusvæði
  1. Dýr eða lifandi verur af nokkru tagi þ.m.t. plöntur.
  2. Matvæli sem geta rotnað eða þarfnast kælingar.
  3. Önnur efni sem þarfnast kælingar eða geta rotnað.
  4. Eldfim efni af nokkru tagi sbr. m.a. reglugerð um eldfima vökva nr.188/1990.
  5. Sprengiefni af nokkru tagi þ.m.t. skotelda sbr. m.a. vopnalög nr.16/1998 og reglugerð um sprengiefni nr.684/1999.
  6. Önnur hættuleg efni s.s. gas, eldsneyti, sýru eða ætandi efni sbr. m.a. framangreind lög og reglugerðir og leiðbeiningar Brunamálastofnunar Ríkisins nr.117.BR1.
  7. Efni sem gefa frá sér sterka lykt eða hættulegar gufur.
  8. Gaskúta, spreybrúsa, eða aðra hluti sem geta sprungið.
  9. Vopn sem teljast ólögleg skv. ákvæðum vopnalaga nr.16/1998.
  10. Efni sem teljast ólögleg eða eftirlitsskyld skv. ákvæðum laga um ávana- og fíkniefni nr.21/1974 og reglugerð um ávana- og fíkniefni og önnur eftirlitsskyld efni nr.223/2001.
  11. Önnur varasöm, ólögleg eða hættuleg efni eða hluti.
  12. Þýfi eða aðra hluti sem aflað hefur verið með ólögmætum hætti.
  13. Efni eða hluti sem geta valdið einhverskonar skemmdum á geymslusvæði eða nærliggjandi eignum.
  14. Hluti sem geta valdið hávaða eða einhverskonar truflun á þeirri starfsemi sem fram fer á geymslusvæðinu.
 14. Bindandi samningur.
  1. Ef samningur er bindandi til ákveðins tíma þá er hann bindandi jafnt fyrir leigutaka og leigusala. Leigusali getur þó sagt upp eða rift samningi efni leigutaki ekki alla skilmála samnings.  Þegar binditími samnings er útrunninn er slíkur samningur þó enn í gildi nema að honum sé sagt upp skriflega
 15. Leigutaka er skylt að tilkynna leigusala skriflega og með sannanlegum hætti um allar breytingar á upplýsingum um leigutaka sem fram koma í leigusamningi.
 16. Heimilisfang, símanúmer og netfang vegna tilkynninga.
  1. Heimilisfang leigutaka þangað sem leigusali skal senda tilkynningar varðandi leigusamninginn skal vera á Íslandi.
  2. Leigusali getur við sendingu tilkynninga til leigutaka reitt sig á að upplýsingar sem koma fram á undirrituðum leigusamningi séu réttar.  Einnig er leigusala heimilt að senda tilkynningar á lögheimili leigutaka.  Kvittun fyrir móttöku tilkynningar á heimilisfangi skal teljast fullnægjandi sönnun fyrir móttöku hennar þótt annar en leigutaki kvitti fyrir móttökunni.  Sending tilkynningar með tölvupósti á netfang sem leigutaki hefur gefið upp á leigusamning telst fullnægjandi þótt netfangið sé ekki virkt enda hafi leigusali þrívegis reynt að senda tilkynningu með tölvupósti á netfangið.  Að öðru leyti skal það teljast fullnægjandi sönnun fyrir sendingu tilkynningar leigusala ef símskeyti eða tilkynning um að ábyrgðarsending (með tilkynningu) bíði á pósthúsi, eru borin út á fyrrgreint heimilisfang.  Einnig ef þriðji aðili, svo sem stefnuvottur eða hraðsendingarþjónusta, vottar að tilkynning hafi verið borin út á heimilisfangið.  Efni tilkynningar sem leigusali hefur sent með sannanlegum hætti skal teljast vera það sem leigusali tiltekur nema leigutaki geti sýnt fram á annað með framvísun viðkomandi tilkynningar.
 17. Starfsmenn leigusala hafa heimild til þess að fara inn í geymslusvæði leigutaka hvenær sem er í því skyni að ganga úr skugga um að ákvæði samningsins og skilmála þessa séu virt.  Leigusali þarf ekki að tilkynna leigutaka sérstaklega um slíkt eftirlit.
 18. Trúnaður
  1. Gagnkvæmur trúnaður skal ríkja á milli aðila.  Leigutaki skal gæta trúnaðar um allt sem hann verður áskynja um við heimsóknir á geymslusvæði s.s. um hverja aðra leigutaka hann sér þar og hvaða hluti eða muni þeir geyma á geymslusvæðum sínum, hvernig starfsemi á svæðinu er háttað og hvernig öryggismálum er háttað í og við geymslusvæði þ.m.t. hvar eftirlitsmyndavélar eru staðsettar.  Á leigutaka hvílir sú skylda að sjá til þess að skráðir notendur á hans vegum gæti sama trúnaðar gagnvart leigusala og hann sjálfur.
 19. Leigusali skal gæta trúnaðar um leigutaka og skráða notendur á hans vegum hvaða hluti eða muni leigutaki eða notendur geyma á geymslusvæði og hvernig ferðum þeirra er háttað.
 20. Leigusala skal þó heimilt að veita lögregluyfirvöldum og dómstólum umbeðnar upplýsingar um leigutaka, skráða notendur, ferðir þeirra og geymsluhluti gegn formlegri beiðni lögregluyfirvalda eða úrskurði dómstóls þess efnis.  Gildir það einnig um upptökur úr eftirlitsmyndavélum.  Við þær kringumstæður ber leigusala ekki að tilkynna leigutaka um að upplýsingarnar hafi verið veittar.
 21. Eftirlitsmyndavélar og önnur öryggiskerfi
  1. Leigutaka er kunnugt um og sættir sig við að geymslusvæði er vaktað með eftirlitsmyndavélum.
  2. Í því felst m.a. að allar heimsóknir og umferð um húsnæðið og lóð þess eru myndaðar og vistaðar með stafrænum hætti.
 22. Leigutaki getur ekki átt neinar kröfur á hendur leigusala sökum þess að vatnslagnir, rafmagnskerfi, brunavarnir, meindýravarnir, eftirlitsmyndavélar, þjófavarnarkerfi, lekavarnarkerfi eða önnur öryggiskerfi bila eða virka ekki í samræmi við væntingar leigutaka nema krafan sé til komin vegna vítaverðrar vanrækslu leigusala á lögbundnum skyldum sínum gagnvart leigutaka.
 23. Ágreiningur.
  1. Ef ágreiningur kemur upp um túlkun eða framkvæmd leigusamnings eða skilmála þessa skulu aðilar leggja sig alla fram við að leysa þann ágreining með samkomulagi. Náist ekki samkomulag skal reka dómsmál vegna ágreiningsins fyrir Héraðsdómi Norðurlands vestra.